중앙아시아의 살아 있는 유산 : 삶의 지혜

 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
 • photo of Tajikistan
photo of Tajikistan
 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

‘아드라스(Adras)’ 방직

전통 원단 ‘아드라스’의 방직 모습. 아드라스는 전통방식을 따라 나무 베틀을 이용해 미리 염색한 명주실(비단)과 면실(목화)로 직조한다. 아드라스 원단은 여성 의상, 남성 모자, 이불 등을 만들 때 사용된다.

Ткание адраса

Процесс ткачества традиционной ткани адрас. Адрас ткут традиционным методом крашенными шелковыми и хлопчатобумажными нитками на деревянных станках. Ткань адрас используется для шитья женских платьев, мужского тюрбана, одеяла и т.д.

Адрас кездеме жасоо ыкмасы

Улуттук адрас кездеме жасоо ыкмасы. Адрасты жибек жана пахта жип менен жыгач машиналарда токушат. Адрас кездемесинен аялдардын көйнөктөрү, эркектердин чалма, жууркан ж.б. тигилет.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

‘아샤글론’(Ashaglon) 의식

아샤글론은 아샤글론 인형을 사용하여 행해지는 타직 전통 기우제로 대개 여성들이 봄이나 가뭄에 행한다. 여성들이 모여 정해진 노래를 부르며 마을 집들을 돌아다니는데, 그 중 한 명은 아샤글론 인형을 들고 다닌다. 집을 찾아갈 때마다 그 집의 부녀자가 맞이하며 인형의 머리에 물을 뿌리고 신에게 비를 내려달라고 기도한다.

Обряд ашаглон

Ашаглон - таджикский традиционный обряд с чучелом Ашаглон для вызывания дождя с неба или от Бога. Обряд обычно проводят женщины, когда отсутствует дождь в дни весны и в период засухи. Женщины идут по сельским домам и поют специальную песню Ашаглона. Одна из женщин поднимает чучело Ашаглона. Домохозяйки выходят из дома и брызгают воду на их головы и просят дождь от Бога.

Ашаглон – тажик салты

Ашаглон – тажик салты каракчы (чучело) менен Кудайдан жамгыр суроо. Көбүнчө аялдар тарабынан ишке ашырылат. Жаз жана кургакчылык убагында жамгыр жаабай калганда учурда. Аялдар айыл үйлөрүнө барып, атайын Ашаглон ырын ырдашат. Бир аял Ашаглонду көтөрөт. Үй кожойкелер үйүнөн чыгып баштарына суу чачышат жана Кудайдан жамгыр сурашат.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

대장일

대장장이는 타지키스탄의 전통 직종 중 하나이다. 단련, 땜질, 주물 등의 작업을 행하며 주로 다루는 재료는 철(강철), 동, 동합금(청동 등), 납, 비철금속 등이다.

Кузнечное дело

Кузнечное дело является одним из традиционных профессий таджиков, которое включает: ковка, кузнечная сварка, литье, пайка медного очага, продукты термообработки и т. Д. Основной материал для кузнеца - металлы: железо (сталь) и медь и ее сплавы (бронза, ...), свинец, цветные металлы.

Темир усталык

Темир усталык тажиктердин салттуу кесиптердин бири болуп саналат: түзүшүн, ширетүү түрүн албайлы, калыптарды, жез жайдын иштетүү азыктарын, ж.б. Темир устанын негизги материалы - темир:. темир жана жез жана анын эритмелери (коло...), коргошун, түстүү металлдар.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

신부 잔치

신부 잔치(Bride Festival)은 타지키스탄 북부에서 봄의 시작인 나브루즈 명절 직전에 여성들에 의해 행해지는 전통 잔치이다. 신부들은 자매, 시어머니, 처제, 처형들과 함께 한 집에 모여 함께 전통 약과인 할바(또는 헬와) 등 전통음식들을 장만한다.

Праздник невест

Праздник невест - это традиционный праздник, который организуется женщинами в приход весны Навруза в северных районах Таджикистана. Невесты собираются вместе со своими близкими родственницами: сестрами, свекровью и свояченицами в одном из сельских домов. Там они готовят суманак - специальную халву праздника Навруза и некоторые другие традиционные блюда.

Кыз майрамы

Кыз майрамы - Тажикстандын түндүк тарабынан Нооруз майрамында уюштурулган салттуу майрам. Кыз менен бирге, алардын жакын туугандары эже, кайын эже жана айылдык үйлөрдүн бирине чогулушат. Алар Ноорузга карата сүмөлөк (sumanak) халва жана башка салттуу тамактарды даярдашат.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

‘차칸’ 자수공예

‘차칸’ 자수공예는 다양한 색깔의 면천이나 명주천으로 꽃무늬나 상징적인 문양을 가진 여성의상 등을 만드는 것이다. 차칸 공예 장인들은 여성 원피스, 전통 머리장식, 베갯잇, 이불 덮개, 수건, 손수건, 수건, 커튼, 카페트, 천장 장식막 등을 만든다.

Искусство вышивания чакана

Искусство вышивки чакана - это своего рода способ женской вышивки и украшения швейных изделий с изображением цветов и символических рисунков с разноцветными нитями на хлопчатобумажных или шелковых тканях. Обычно мастера искусством чакан вышивают женские платья, национальные головные уборы, подушки, покрывало, поясные платки, полотенце, занавески, сюзане, занавес для украшения верха стен и т.д.

Чакан тиккен ыкмасы

Чакан тиккен ыкмасы - пахта же жибек кездемелерге түстүү жип менен ар кандай гүлдөр жана символикалык сүрөттөр менен сайма саюу менен кооздоо. Адатта чакан тикмечилер аялдардын көйнөктөрүн, улуттук баш кийимдерди, жаздык, жууркан, кемер жоолук, жабуу, көшөгө дубалдары ж.б.у.с. кооздоп сайышат.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

차브곤 – 폴로

차브곤(혹은 폴로)는 타직인들의 전통 스포츠이다. 차브곤은 팀을 나눠 전반과 후반으로 진행하며 승마한 채로 차브곤이라고 불리는 막대를 들고 진행한다. 상대팀의 골대 안에 공을 넣는 스포츠이다. 전반부과 후반부는 동일하게 각각 7분이며 ‘추까’라고 부른다. 심판이 경기를 주재한다. 나브루즈 명절이나 다른 전통 명절과 더불어 대회가 실시된다.

Конное поло

Чавгон или конное поло является традиционным спортом таджиков. Чавгон - командная игра верхом на конях с чавгоном (палкой) и мячом длится на поле в два тайма. Каждый тайм называется «чуккой», которая состоит из 7 минут. Игроки на конях, во время езды пытаются закинуть мяч в ворота противоположной команды. Рефери контролирует матч. Соревнования проводятся во время празднования Навруза и национальных официальных праздников.

Чавгон улуттук спорт

Чавгон тажиктердин улуттук спорту. Чавгон - атка минип жана Чавгон (таяк) менен командалар ойношот. Ал эки бөлүктөн турган. Ар бир бөлүк 7 мүнөттөн турат "чуккой" деп аталат. Оюн учурунда оюнчулар каршылаштарына топту ыргытуу аракетин жасшат. Рефери оюнду башкарат. Мелдештер Нооруз жана улуттук официалдуу майрам учурунда өткөрүлөт.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

조롱무(라크시 마스하라보지)

조롱무는 전통 악기 연주에 맞추어 진행된다. 두 명의 남성 중 한 명이 여장남자 역할을 하고 다른 한 명이 상대와 교제하려 애쓰는 기수 역할을 한다. 여장남자가 얼굴 가린 덮개를 내려 정체를 밝히며 춤은 끝이 난다.

Шуточный танец

Шуточный танец исполняется под аккомпанемент ансамбля народных музыкальных инструментов. Танец исполняют двое мужчин, один из них играет роль женщины, а другой роль всадника, который старается познакомиться с ней. В конце танца вдруг женщина снимает платок и всадник видит, что его разыграли, и что перед ним находится мужчина.

Тамашалуу бий

Тамашалуу бий бул элдик музыкалык аспаптардын ансамблинин коштоосунда жүзөгө ашырылат. Эки эркек адам бийлешет, алардын бири аялдардын ролун аткарат, экинчиси чабандестин ролун аткарат, кыз менен таанышуу үчүн. Бийдин акырында күтүлбөгөн жерден аял жоолугун алганда чабандес алданганын түшүнөт.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

도이라바즘

‘도이라바즘’은 명절에 행해지는 여성들의 전통북 ‘도이라’ 단체 연주를 의미한다. 도이라는 보통결혼식 같은 경사가 있을 때 주로 남자들이 연주하며 다른 악기들과 함께 연주하는 경우가 많다. 타직인들은 도이라 반주에 맞추어 춤을 춘다.

Игра музыкантов на дойрах

Дойрабазм - это групповая игра женщин на дойрах(бубен) , которая обычно исполняется на некоторых праздниках и мероприятиях.

Дойрабазм

Дойрабазм – бул дойрах (бубен) менен топ аялдардын оюну, майрамдарда жана иш-чараларда да ойношот.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

‘뷸불로크’(맷돌질)에 쓰이는 돌

뷸불로크(맷돌질)에 쓰이는 이 돌은 바다흐샨 등 타지키스탄의 산간지역에서 주로 이용되었다. 둥근 모양의 이 돌은 알곡이나 마른 과일 등 여러 재료를 잘게 부술 때 활용된다.

Камень для размельчения зерна «Бюльбулок

Камень для ручной работы «Бюльбулок» популярен среди населения горных районов Таджикистана, особенно в Бадахшане. Этот круглый камень используется для измельчения зерна, сухих фруктов и других продуктов.

«Бюльбулок» ташы

«Бюльбулок» ташы Тажикстандын тоолуу аймактардын арасында таанымал, өзгөчө Бадахшанда. Бул тегерек таш буудайды, кургатылган жер-жемиштерди жана башкаларды майдалаганга колдонулат.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

전통크림버터 만들기

현재까지도 타지키스탄의 시골에서는 전통적인 방식으로 크림버터를 만든다. 여성들은 ‘구삐’와 ‘두그카샤크’라고 불리는 기구들을 사용해 크림버터를 만든다.

Традиционное производство сливочного масла

Традиционный метод производства сливочного масла до сегодняшнего дня используется в селах Таджикистана. Для производства сливочного масла женщины используют специальные инструменты, называемых гуппи и дугкашак.

Май чыгаруучу улуттук ыкмасы

Май чыгаруучу улуттук ыкмасы,Тажикстандын айылында бүгүнкү күнгө чейин колдонулат. Аялдар май өндүрүү үчүн атайын каражаттарды пайдаланышат: гуппи жана дугкашакты.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

타누르(화덕) 제작

‘레뾰슈카’, ‘쿨차’와 같은 주식 빵을 굽는데 사용되는 화덕이 ‘타누르’이다. 타누르는 진흙과 다른 재료들을 조합하여 만든다.

Изготовление печи для лепешек

Традиционное ремесло изготовления танура - специальной печи для выпечки хлеба: лепешек, кулчи. Танур делается в основном из глины и других материалов.

Улуттук кол өнөрчүлүк танура

Улуттук кол өнөрчүлүк танура - нан бышыруу үчүн атайын меш: нан, кулчи. Танур негизинен чопо жана башка материалдардан жасалат.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

나브루즈

타지키스탄 오랜 명절인 나브루즈는 밤과 낮의 길이가 같아지는 춘분, 즉 이란식 달력으로 새해첫날에 시작되는 명절이다. 자연의 태동과 농사일의 시작을 기념한다.

Навруз

Навруз - древний и широко распространенный праздник в Таджикистане, и он отмечается в день весеннего равноденствия, начала солнечного года и нового года по иранскому календарю, а также календарей нескольких других национальностей. Навруз традиционно празднует пробуждение природы и начало сельскохозяйственных работ.

Нооруз

Нооруз - Тажикстанда байыркы жана кеңири таралган майрам. Ал иран календары боюнча күн менен түндүн теңелиши жана күн жылынын, жаңы жылдын башталышы. Ноорузду жаратылыштын жанданышы жана айыл чарба ишинин башталышы менен белгилеп турат.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

수마나크 조리

수마나크는 나브루즈의 명절상에 올려지는 특별한 ‘할바’(일종의 약과)이다. 수마나크는 곡식의 이삭으로 만들어지며 맛이 뛰어나고 건강에 좋은 음식으로 먹으면 겨울 동안 없어진 힘이 솟고 정신을 맑게 해준다. 수마나크를 만들 때는 삽처럼 생긴 ‘슈모프카’로 끊임없이 저어야만 한다. 명절 전야 내내 마을의 여성들이 모여 춤과 노래로 시간을 보내며 만든다.

Приготовление суманака

Суманак - весенняя специальная халва праздничного стола Навруза. Суманак вкусное и полезное блюдо из проросших семян пшеницы, которое восстанавливает силы и дарит бодрость, утраченную за зиму. В процессе приготовления суманак необходимо непрестанно помешивать большой шумовкой, напоминающей лопату. Как правило, варят суманак ночью перед праздником женщины-хозяйки дома и их соседки под сопровождение песен и танцев.

Сүмөлөк

Сүмөлөк (Суманак) бул – жазындагы Нооруз майрамында жасалчу атайын халва. Сүмөлөк - кыш мезгилинде жоголгон күчтү калыбына келтирүү үчүн буудайдын үрөнүнөн (угут) жасалган тамак. Суманакту дайыма токтобостон аралаштырып туруш.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

‘오쉬 부리다’ 조리

오쉬 부리다는 소고기, 기름, 채소, 면으로 이루어진 국물 요리이다. 면은 스파게티 면과 같이 길고 얇다. 이 음식은 장수와 안녕을 상징한다.

Приготовление традиционного блюда нарезанной лапши

Оши бурида - это своего рода традиционный суп с лапшой, говядиной, маслом и овощами. Лапша готовится в виде длинных нитей, похожих на спагетти. Среди таджикского народа это блюдо считается символом долгой жизни и счастья.

Оши бурида – улуттук шорпо кесме

Оши бурида – улуттук шорпо кесме, уйдун эти, май, жана жашылчалар менен жасалат. Кесме узак катар түрүндө даярдалган спагетти сыяктуу. Тажик элинин арасында бул тамак узак өмүр, бактылуу болуштун бир белгиси болуп эсептелет.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

줄타기

줄타기는 전통 곡예의 하나이다. 곡예단은 악기연주자, 곡예사, 희극인 등 보통 7-8명으로 구성된다.

Хождение по канату

Хождение по канату является наиболее распространённой разновидностью традиционного цирка и художественного шоу. Труппа канатоходцев состоит из 7-8 исполнителей, музыкантов и комиков.

Аркан басуу салты

Аркан басуу салты - бул циркта жана көркөм искусство көрсөтүүдө таралган. Жогору аткаруучулар 7-8 ырчылардан, музыканттардан жана тамашакөйлөрдөн турат.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

샤슈마콤

중앙아시아의 음악 장르 중 하나인 샤슈마콤은 어원상 여섯개의 음조를 의미한다. 샤슈마콤은 악기연주와 노래로 구성된다. 샤슈마콤 공연은 탄부르, 두타르, 도이라 등 악기 연주자들과 무용수, 가수 등이 함께 한다.

Шашмакoм

Шашмакoм – Среднеазиатский музыкальный жанр, буквально означает «шесть макамов», то есть, система шести основных ладов. Шашмаком состоит из инструментальных и вокальных частей. Ансамбль Шашмакома состоит из певцов, танцоров, музыкантов на танбуре, дутаре, и дойры.

Шашмакoм

Шашмакoм - Борбор Азиядагы музыкалык жанр, түзмө-түз "алты макам", башкача айтканда, негизги алты ыкмасын билдирет. Шашмакoм аспаптык жана вокалдык бөлүктөрдөн турат. Шашмакoм ансамбли ырчылардан, бийчилерден, танбуре, дутаре жана дойреде ойногон музыканттардан турат.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

토키두지(모자제작)

다양한 색상의 실과 천을 재봉해 ‘토키’(모자)를 만드는 과정을 ‘토키두지’라고 한다. ‘차칸’, ‘금색 자수’, ‘이라키’, ‘추스티’ 등의 자수방법들이 있다. 성별과 나이에 구별없이 모두가 전통 토키 모자를 쓰는데, 노인들은 보통 ‘찰마’라고 부르는 천을 모자 위에 감는다.

Вышивание тюбетеек

Вышивание и изготовление тюбетеек из различных тканей и разноцветных ниток. Существуют различные виды рисунков традиционных тюбетеек и способов вышивки, такие как тюбетейки чакан, вышитые золотом, ираки, чусти и т.д. Традиционные тюбетейки носят мужчины, женщины и дети. Старики на тюбетейки повязывают чалму.

Тюбетейка

Тюбетейка ар кандай кездемелер жана түстүү жип менен жасалат. Улуттук тюбетейканын ар кандай түрлөрү бар. Чакан Тюбетейка алтын, ирак, чуст ж.б. менен саймаланган. Улуттук Тюбетейканы эркектер, аялдар жана балдар кийишет. Улуу адамдар тюбетейканы чалмага байлап коюшат.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

신부의 첫 시댁 방문

신부와 신부의 가족들, 친구들이 처음으로 신랑의 집을 방문할 때는 흥겨운 음악과 노래, 춤이 따른다.

Свадебный ритуал прихода невесты

Ритуал первого прихода невесты, ее родственников и друзей в дом жениха в день свадьбы, который сопровождается игрой радостной музыки, народных песен и танцев.

Үйлөнүү той

Үйлөнүү той күнү келинчектин үйгө туугандары жана достору менен кириши кубанычтуу музыка, элдик ыр жана бийлер менен коштолот.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

살구씨 놀이

8-12살 정도의 아이들이 여름에 살구씨를 가지고 하는 놀이이다. 먼저 5-6cm 만큼 구덩이를 판다. 보통은 1.5m 정도 떨어진 곳에서 4개의 살구씨 혹은 작은 돌멩이들을 던져 그 안에 넣는 놀이다.

Игра в косточки абрикоса

Игра донакбози – детская игра с абрикосовыми косточками, в которой играют летом дети 8-12 лет. Для игры вырывают небольшую яму глубиной 5-6 см. Основным игровым предметом являются либо четыре абрикосовых косточки, либо четыре небольших камешка. Игроки чертят линию на расстоянии 1,5 метра от ямы и, стоя за линией, бросают свои косточки или камешки в яму.

Оюн донакбози

Оюн донакбози - 8-12-жаштагы балдар оюну. Бул өрүктун данеги менен жайында ойношот. Балдар 5-6 см. тереңдикте чуңкур казып ойношот. Оюн негизинен төрт өрүктүн данеги же төрт майда таш менен ойнолот. Оюнчулар, чуңкурдан 1,5 метр аралыкка сызык чийип, ошол жерден чуңкурга таш же данекти ыргытышат.

 • 한국어
 • русский язык
 • Кыргызча

전통씨름 ‘구슈틴기리’

씨름은 전세계적으로 오랜 역사를 가진 운동경기이다. 타직인들의 전통 씨름에는 자유씨름 방식과 민속씨름 두 가지 형식이 있다. 대회는 ‘나브루즈’, ‘메흐르곤’과 같은 민족 명절에 많은 사람들이 와서 볼 수 있는 야외 공터에서 실시된다.

Традиционная борьба

Борьба - один из древних видов спорта в мире. Среди таджикского народа существует две формы традиционной борьбы: свободная борьба и национальная. Соревнования по борьбе в Таджикистане организуются в случае традиционных праздников, таких как Навруз, Мехргон и государственных праздников. Борьба проходит на открытых площадках и привлекает большое количество борцов и зрителей со всей страны.

Күрөш

Күрөш – байыртадан берки келаткан дүйнөлүк спорт түрүнүн бири. Тажик элинин арасында улуттук күрөштүн эки түрү бар: эркин күрөш жана улуттук. Күрөш Ноорузда, Мехргон жана башка улуттук майрамдарда уюштурулат. Күрөш ачык аянтчада өтөт жана өлкөнүн бардык аймактарынан келген көрүүчүлөрдү жана балбандарды өзүнө тартып турат.

 • video of Tajikistan
 • video of Tajikistan
 • video of Tajikistan
 • video of Tajikistan
 • video of Tajikistan
 • video of Tajikistan
 • video of Tajikistan
 • video of Tajikistan
 • video of Tajikistan
 • video of Tajikistan

더 아티스트 감독: 게오르기 잘라예프 TAJIKISTAN | 2017 | 38MIN | HD | COLOR

황금실 자수 공예

이 영상은 타지키스탄의 전통 자수 공예에 관한 것이다.

이 영상에서는 장인 무카라마 카유모바(Muqarama Kayumova)를 통해 황금실자수 공예에 관한 다양한 이야기를 들려주고 있다. 타지크인이며 본래 사마르칸트 출신이던 그녀의 부친은 타지키스탄 공화국이 수립되던 때 두샨베로 이주했다. ‘기술을 배우는 일에는 먹을 것이 필요치 않고, 행복을 가져다준다’는 속담처럼 전래되어온 전통에 따라 가정에서 활용되던 지식과 기술은 다시 아이들에게 전해진다. 무카라마는 금실로 수놓는 자수의 비결들을 잘 아는데, 그것이 가정에서 이루어지던 취미의 한 형태였고 집안이나 옷을 장식할 뭔가를 만들어낼 기회였기 때문이다. 최고로 정교한 공예를 위한 규칙 중 하나는 사람들에게 필요한 물품, 사람들이 삶을 장식할 뭔가를 만드는 것이다.

위대한 무덤 ‘구르굴리’ 감독: 로비아 아토예바 TAJIKISTAN | 2017 | 31MIN | HD | COLOR

구르굴리 구술 서사시

본 영상은 수 세기에 걸쳐 전해 내려오는 타직 민족의 영웅서사시 ‘구르굴리(Gurghuli)’에 대한 것이다. 총 33편으로 된 타지키스탄의 영웅 서사시로, 구연가들은 전통 기타를 직접 연주하며 노래로 이야기를 풀어나간다. ‘구르굴리 서사시’는 탄생 설화로 시작된다. 무덤에서 태어난 구르굴리의 ‘구르’는 ‘무덤’이란 뜻이고, ‘굴’은 ‘거대하다’는 뜻을 담고 있다.

본 영상은 실제 구연가들의 공연을 보여주는데, 영상에 등장하는 연구자와 구연가는 인터뷰를 통해 구르굴리와 구연의 역사와 의미에 대해 설명한다. 타지키스탄의 자연 경관을 배경 삼은 구르굴리 구연은 호연지기의 기개를 담고 있다.

라브창을 기억하며 감독: 딜로바르 술토노프 TAJIKISTAN | 2017 | 20MIN | HD | COLOR

전통악기 ‘라브창’ 제조와 연주

라브창은 옛날부터 잘 알려진 악기인데, ‘라브창(Labchang)’이라는 이름은 악기를 입에 물고 손가락으로 연주하는 것에서 비롯한 것이다. 현재 이 악기는 거의 자취를 감추었다. 타지키스탄의 몇몇 지역에는 아직도 라브창을 연주하는 노인들이 있지만, 이 악기를 아는 젊은 세대들은 거의 없는 실정이다. 이 영상은 타지키스탄의 여러 지방에서 다양한 형태로 연주하는 방식들을 보여주고 있다.

미니어쳐 회화 감독: 게오르기 잘라예프 TAJIKISTAN | 2017 | 40MIN | HD | COLOR

미니어쳐 회화

타지키스탄의 미니어쳐 회화 예술은 현재 극히 소수의 예술가에 의해 행해지고 있다. 사르비노즈 코자예바(Sarvinoz Khodjaeva)와 그녀의 남편인 올림존(Olimdjon)은 오랜 시간 동안 미니어쳐 회화를 그려 왔다. 그와 더불어 자신들의 집에서 젊은 미니어쳐 예술가들을 교육하고 있다. 이 부부는 타지키스탄 안팎에서 여러 차례에 걸쳐 미니어쳐 회화 전시회를 실시했다.

축하의 노래 ‘낙쉬호니’ 감독: 딜로바르 술토노프 TAJIKISTAN | 2017 | 40MIN | HD | COLOR

전통 합창 ‘낙쉬호니’

유구한 역사를 자랑하는 낙쉬호니(Naqshkhoni)는 민속 음악 장르에 속한다. 결혼식이나 축제 행사에서 연주되는 낙쉬호니는 현재 타지키스탄 북부에서만 그 전통을 찾을 수 있다. 낙쉬호니의 주요 특성은 악기 반주 없이 존경받는 노인들이 그룹 지어 노래를 부른다는 점이다. 과거 몇 년간, 특히 젊은이들 사이에서 낙쉬호니를 되살리기 위한 각별한 관심과 주의가 집중되었다.

새봄 축제 ‘나브루즈’ 감독: 로비아 아토예바 TAJIKISTAN | 2017 | 26MIN | HD | COLOR

전통 명절 나브루즈에 행해지는 놀이(2016년 유네스코 인류무형문화유산 대표목록 등재)

나브루즈(Navruz)는 타지키스탄과 같은 이란계 문화의 명절이다. 오랜 겨울을 지나 찾아온 봄을 맞이하는 즐거운 명절답게 아이들은 다양한 놀이를 즐긴다. 본 영상은 다채로운 놀이를 즐기는 아이들의 모습을 담고 있다. 타직 전통 옷을 입은 소녀들이나 정장을 차려입은 소년들이 돌공기놀이와 연날리기, 자치기, 줄넘기, 제기차기, 팔씨름, 줄다리기, 그네타기, 계란 깨기, 노래부르기를 즐기는 모습은 명절다운 쾌활함과 편안함을 느끼게 해준다.

소리 깎는 장인 감독: 로비아 아토예바 TAJIKISTAN | 2017 | 35MIN | HD | COLOR

전통악기 제작 기술

타지키스탄의 전통 기타 ‘루보브(Rubob)’와 전통 피리 ‘메흐타르(Mehtar)’를 만드는 과정과 연주 모습을 영상으로 담았다. 두 악기 모두 수작업을 통해 만들어지는데, 커다란 나무를 깎아 내고 두드리고 자르는 것을 거쳐 서서히 제 모양을 드러내는 과정을 통해 장인들의 오랜 경험을 고스란히 느낄 수 있다.

시끄럽고 요란한 소리를 내는 악기로 유명한 메흐타르는 결혼식 같은 행사에서 흥을 돋우기 위해 사용된다. 한편 전통기타 루보브는 반주에 맞추어 노래를 흥얼거리기에 좋은 편안한 소리를 낸다. 루보브 제작 장인들은 연주가인 동시에 중후한 목소리로 노래하는 노래꾼들이기도 하다.

바늘그림 ‘수자니두지’ 감독: 딜로바르 술토노프 TAJIKISTAN | 2017 | 40MIN | HD | COLOR

전통 자수 공예 ‘수자니두지’

자수는 타지키스탄 여인들의 취미 중 하나로, 지역에 따라 다양한 형태와 양식이 존재한다. 수자니두지(Suzaniduzi)는 바늘을 가지고 손으로 한 땀 한 땀 작업한다는 뜻으로, 밑그림이라는 의미의 낙쉬(Naqsh)를 그린 뒤 수놓는 이의 취향에 따라 색색의 실로 수를 놓는다. 수자니두지에 쓰이는 문양들에는 각기 특정한 의미가 있다. 낙쉬의 모티브는 주로 자연을 통해 얻는다. 수자니두지의 문양과 수놓을 물품에는 의식과 관련한 중요한 의미가 담겨있어 대개 새 신부나 신혼부부가 사는 집을 위해 장만 된다.

비단천 이야기 감독: 딜로바르 술토노프 TAJIKISTAN | 2017 | 40MIN | HD | COLOR

전통 천 공예의 문양과 장식 기술

중앙아시아의 솜씨 좋은 예술가인 타지크인들은 까마득한 옛날부터 전통공예를 발명하고 보존해왔다. 그중 가장 인기가 높은 공예는 옷감, 그중에서도 주로 비단을 짜는 것인데 각 지역에 따라 고유한 특성들을 간직하고 있다. 자연염색으로 목판 인쇄를 하는 ‘치트가리(Chitgari)’를 비롯해 ‘아틀라스(Atlas)’와 ‘아드라스(Adras)’ 실크 천도 북부 타지키스탄에 잘 알려져 있다. 타지키스탄의 남부지역에는 집에서 여인들이 자연 염색을 해서 만드는 ‘굴바스트(Gulbast)’가 유명하다.

자연의 몸짓, 타직 댄스 감독: 딜로바르 술토노프 TAJIKISTAN | 2017 | 40MIN | HD | COLOR

동물 모사 민속춤

타지키스탄에는 자연과 관련된 다양한 형태의 춤이 존재한다. 무용은 다양한 유형으로, 주로 흉내내는 인물이 포함된다. 이러한 춤은 세대에서 세대로 전해지지만, 희귀한 춤 가운데 일부는 무용수와 함께 사라지기도 했다. 파미리 사람들(Pamiri, 타지키스탄 동부에 거주하는 민족)이 장례식 때 추는 애도의 춤은 거의 사라질 위기로, 현재 파미르의 바르탕(Bartang) 계곡에서만 볼 수 있다. 하지만 타지키스탄에는 여러 형태의 춤이 매일 되살아나고 있다.