Văn ca trích cầm (200 bài hát Ả đào) [Extracts from lyrics of the instrument (200 songs of Ả đào singing)

뷰 상세정보
Author Hoàng Tăng Bí
Category Book
Publisher Hanoi: Tân dân Publishing House
Published Date 1928
Attach